اخطار : تمامی دسترسی ها به این سامانه با سیستم مانیتورینگ تحت کنترل می باشد و هر گونه دسترسی غیرمجاز مورد پیگیرد قانونی قرار خواهد گرفت .