پرداخت هزینه شرکت در مسابقات

جهت پرداخت هزینه شرکت در مسابقات به صورت عللحساب ، خواهشمند است  شماره ملی و کد پیگیری خود را که در زمان ثبت نام دریافت کرده اید را وارد نمائید .
 شماره ملی * :
 کد پیگیری * :